دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : کرم اله   دانش فرد

پست الکترونیکی : daneshfard@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران - 1371

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی گرایش مالی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران - 1373

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون دانشجویی و فرهنگی واحد و عضو گروه مدیریت دولتی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1/7/1373

کرم اله دانش فرد

کرم اله دانش فرد

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^